GDPR

Thank you for choosing to hire Vince & Ivett Productions AB / https://www.livingketo.org

On May 25, 2018, the new General Data Protection Regulation (“GDPR”) entered into force, affecting all companies that handle personal data about EU citizens. Your privacy is important to us. Due to the new data protection regulation, we have updated our privacy policy and we wish to inform you of what the updates mean in our broader relationship. The new rules do not affect previously entered into agreements or other obligations. By continuing to use Vince & Ivett Productions AB / https://www.livingketo.org services, you agree to the privacy policy that came into effect from May 25, 2018.

WHAT IS PERSONAL INFORMATION?

Personal data is any kind of information that can be directly or indirectly attributed to a natural person who is alive. This means that, for example, names, addresses, telephone numbers, log data, encrypted data and electronic identities are personal data if they can be linked to natural persons who are in life.

PROCESSING OF PERSONAL DATA

Processing of personal data is all measures that take place with the personal data. Examples of common treatments are the collection, registration, organisation, structuring, storage, processing, transmission and deletion of personal data.

The Personal Information Vince & Ivett Productions AB / https://www.livingketo.org

processes

 

To be able to carry out our operations, we process the following personal data: social security number, name, telephone number, addresses, e-mail addresses and information on health conditions (both physical and mental), age, weight, before and after images, etc. Those are necessary for the execution of the coaching assignment.

PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE TREATMENT

Vince & Ivett Productions AB deals with the above personal data for the purpose of fulfilling the coaching assignment. To be able to carry out the assignment, Vince & Ivett Productions AB must process personal data in order to maintain contact with customers and follow their development for the purpose of coaching them according to the assignment. Information about the state of health (both physical and mental) age, weight, length, before and after images are required to be able to provide adequate information to customers. Contact information is processed for coaching purposes. Vince & Ivett Productions AB does not use any automatic individual decision making regarding personal data and the personal information is not distributed to third parties without the consent of the interested party first obtained.

Vince & Ivett Productions AB’s legal basis for processing personal data is the fulfilment of assignments or a legitimate interest.

Your personal data will not be used for any purpose other than as stated in our privacy policy unless we have previously collected your consent or informed you before we begin to process for a new purpose or a purpose that is consistent with the purpose for which we collected personal data, all in agreement with applicable data protection rules.

RESPONSIBLE FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IS IVETT RACZ

Vince & Ivett Productions AB is responsible for the processing of personal data when contact is established with our customers and in the execution of assignments and other parts of Vince & Ivett Productions AB’s operations.

OTHER INFORMATION

For questions regarding the processing of personal data, please contact Vince & Ivett Productions AB at info@livingketo.org

GDPR

Tack för att Ni valt att anlita Vince & Ivett Productions AB / https://www.livingketo.org

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen (“GDPR”) i kraft, vilket påverkar alla bolag som hanterar personuppgifter om EU-medborgare. Din personliga integritet är viktig för oss. Med anledning av den nya dataskyddsförordningen har vi uppdaterat vår integritetspolicy och vi önskar informera er om vad uppdateringarna innebär i vår vidare relation. De nya reglerna påverkar ej tidigare ingångna avtal eller övriga förpliktelser. Genom att fortsätta nyttja Vince & Ivett Productions AB / https://www.livingketo.org tjänster godkänner du integritetspolicyn som började gälla från den 25 maj 2018.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det betyder att till exempel namn, adress, telefonnummer, log-data, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer som är i livet.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering av personuppgifter.

De personuppgifter Vince & Ivett Productions AB / https://www.livingketo.org

behandlar

I verksamhet behandlar vi följande personuppgifter: personnummer, namn, telefonnummer, adresser, e-postadresser samt uppgifter om hälsotillstånd (både fysiskt och psykiskt), ålder, vikt, före- och efterbilder mm som är nödvändigt för genomförande av uppdraget.

ÄNDAMÅL MED OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Vince & Ivett Productions AB behandlar ovanstående personuppgifter i syftet att fullgöra coachuppdraget. För att kunna utföra uppdraget krävs att Vince & Ivett Productions AB behandlar personuppgifter i syfte att upprätthålla kontakt med kunder och följer deras utveckling för att coacha dem enligt uppdraget. Uppgifter om hälsotillstånd (både fysiskt och psykiskt) ålder, vikt, längd, före och efterbilder krävs för att kunna ge adekvat information till kunder. Kontaktuppgifter behandlas i coachingsyfte. Vince & Ivett Productions AB använder sig inte av något automatiskt individuellt beslutsfattande avseende personuppgifter och personuppgifterna sprids inte till tredje part utan att samtycke av berörd part först inhämtas.

Vince & Ivett Productions AB lagliga grund för behandlingen av personuppgifterna är fullgörande av uppdrag eller på ett berättigat intresse.

Dina personuppgifter kommer inte användas för annat ändamål än som framgår av vår integritetspolicy om vi inte dessförinnan har samlat in ditt samtycke eller informerat dig innan vi påbörjar en behandling för nytt ändamål eller ett ändamål som är förenligt med det ändamål för vilket vi samlade in personuppgifter, allt i enighet med tillämpliga dataskyddsregler.

ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA ÄR IVETT RACZ

Vince & Ivett Productions AB ansvarar för behandlingen av personuppgifter när kontakt upprättas med våra kunder och vid utförandet av uppdrag och övriga delar av Vince & Ivett Productions AB verksamhet.

ÖVRIG INFORMATION

Vid frågor gällande behandlingen av personuppgifter kontakta Vince & Ivett Productions AB på info@livingketo.org